Algemene Voorwaarden Link werving en selectie:

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de uitzending of werving en selectie van arbeidskrachten door Link werving en selectie voor de opdrachtgever.

Artikel 2: Opdracht

 1. Een opdracht tot werving en selectie behelst de opdracht om een arbeidskracht te werven en selecteren met het doel dat tussen deze arbeidskracht en de opdrachtgever een rechtstreekse arbeidsverhouding tot stand komt. De opdrachtgever en Link werving en selectie stellen per opdracht een schriftelijke ‘opdrachtbevestiging’ op.
 2. Een werving en selectieopdracht eindigt op het moment dat de opdrachtgever de voorgestelde arbeidskracht accepteert of door het verstrijken van de tussen partijen overeengekomen maximale duur van de opdracht.

Artikel 3: Benodigde gegevens en verplichting Link werving en selectie

De opdrachtgever verstrekt aan Link werving en selectie alle benodigde gegevens die nodig zijn voor de werving en selectie. Link werving en selectie spant zich in om binnen 4 weken (tenzij in de opdrachtbevestiging een andere termijn is afgesproken) nadat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord heeft ondertekend naar beste kunnen en op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens minimaal twee arbeidskrachten te selecteren die zo veel mogelijk voldoen aan de eisen en verwachtingen van de opdrachtgever.

Artikel 4: Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Link werving en selectie verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.
 2. Gegevens van de kandidaten dienen door de opdrachtgever vertrouwelijk te worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven.

Artikel 5: Non-discriminate

Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving en selectie werkzaamheden van Link werving en selectie, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht.

Artikel 6: Keuze arbeidskracht

 1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een arbeidskracht.
 2. Link werving en selectie is niet aansprakelijk indien de arbeidskracht niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van handelen of nalaten van Link werving en selectie in strijd met het bepaalde in artikel 3. Eventuele aansprakelijkheid van Link werving en selectie is in dat geval beperkt tot de directe schade van de opdrachtgever en tot maximaal de in verband met de opdracht aan de opdrachtgever in rekening gebrachte of te brengen bemiddelingsvergoeding.
 3. Link werving en selectie kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen –waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg van handelen en/of nalaten van een door Link werving en selectie geïntroduceerde kandidaat met wie de opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door Link werving en selectie, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.

Artikel 7: Vergoeding

 1. De opdrachtgever is bij een geslaagde opdracht aan Link werving en selectie een bemiddelingsvergoeding verschuldigd ter grootte van 15% van het bruto jaarinkomen, inclusief vakantiegeld, tenzij anders overeengekomen. Een geslaagde opdracht is het moment dat de kandidaat een (arbeids)contract heeft getekend bij de opdrachtgever.
 2. De bemiddelingsvergoeding is verschuldigd op het moment dat de opdrachtgever voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aangaat met de arbeidskracht.

2.. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

 1. Indien de arbeidskracht gedurende de proeftijd van de arbeidsverhouding uit eigen beweging de arbeidsverhouding beëindigt of indien aantoonbaar blijkt dat de arbeidskracht niet geschikt is voor de beoogde functie, zal Link werving en selectie een vervangende arbeidskracht werven en selecteren, voor een vergoeding ter grootte van € 2500,- exclusief BTW. In alle andere gevallen waarin de arbeidsverhouding tijdens of na de proeftijd eindigt, blijft de opdrachtgever de in lid 2 bedoelde bemiddelingsvergoeding onverminderd verschuldigd.
 2. De genoemde bemiddelingsvergoedingen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen per 1 januari in het volgende jaar. Link zal bij eventuele prijswijzigingen de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen.

Artikel 8. Uitzenden / Detacheren

  1. Link werving en selectie heeft de administratieve afhandeling van de verloning en facturatie uitbesteed aan een payrollbureau. Gedetacheerde en uitgezonden medewerkers / kandidaten komen bij het door Link werving en selectie aangewezen payrollbureau op de payroll en dit payrollbureau is derhalve juridisch werkgever. Het payrollbureau zal de declarabele uren factureren aan Opdrachtgever. Derhalve zijn de algemene voorwaarden van het payrollbureau van toepassing op uitzendingen en detacheringen. Uitzondering daarop zijn de hieronder vastgelegde bepalingen, mits deze daarvan afwijken.
  2. Slechts bij zaken betrekking hebbende op de verloning en facturatie kan er tussen het payrollbureau en Opdrachtgever contact zijn. In alle andere gevallen is Link Werving en Selectie eerste en enige aanspreekpunt.
  3. Het afgesproken tarief geldt voor het kalenderjaar waarin de opdracht door Opdrachtgever is aanvaard. Prijsstijgingen die het gevolg zijn van (semi)overheidsmaatregelen zullen aan Opdrachtgever worden doorberekend met ingang van het tijdstip van die wijziging(en). Prijsstijgingen die het gevolg zijn van de loonkostenontwikkeling bij Link Werving en Selectie en/of het payrollbureau zullen jaarlijks per 1 januari worden doorberekend.
  4. Indien dit in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vermeld is, is Link Werving en Selectie gerechtigd naast het tarief voor de bestede uren ook andere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever binnen een termijn van 1.040 gewerkte uren door de bij Link Werving en Selectie of een derde, door Link Werving en Selectie aangewezen partij, ingehuurde uitzend- of detacheringkracht een arbeidsverhouding met de uitzendkracht aangaat voor dezelfde of een andere functie, is Opdrachtgever aan Link Werving en Selectie een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het laatstelijk geldende opdrachtgeverstarief voor de betrokken kracht over het aantal uren dat de kracht nog had moeten werken om de grens van 1.040 uur te bereiken.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de opdrachtgever gehouden om de facturen van Link werving en selectie te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.  1. Het is de opdrachtgever zonder toestemming van Link werving en selectie niet toegestaan om gedurende 6 maanden na het eindigen van een opdracht met een kandidaat welke door Link werving en selectie is voorgesteld en in eerste instantie door de opdrachtgever is afgewezen, rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen.
  5.  Indien de opdrachtgever het in lid 1 genoemde verbod overtreedt is hij met onmiddellijke ingang een schadeloosstelling aan Link werving en selectie verschuldigd ter grootte van eerder genoemde bemiddelingsvergoeding
  6. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van niet tijdig betaalde betalingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.